Äänekoski - Rekisteriseloste

##1) Rekisterinpitäjä
Äänekosken kaupunki
Y-tunnus 2045520-5
Postiosoite Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Puhelin 020 632 2000 (vaihde)
Sähköpostiosoite kirjaamo@aanekoski.fi

##2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hallintojohtaja

##3) Rekisterin nimi
Äänekosken kaupungin kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

##4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

##5) Rekisterin tietosisältö
Henkilöpiiri:
Kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen eli ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, toimielinten jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät ja toimielinten jaostojen esittelijät.

Tietosisältö:
Edellä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

##6) Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

##7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

##8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

##9) Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla. Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, joissa on erillinen pääsynvalvonta.